Gmina Platerów

Współrzędne: 52°18'28,9" N 22°48'39,6" E

Gmina Platerów położona jest na wschodnich krańcach województwa mazowieckiego. Zajmuje obszar 118 km2 i liczy ok. 5430 mieszkańców. Jest jedną z sześciu gmin powiatu łosickiego. Przez teren gminy przebiega jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych w tej części kraju – droga krajowa nr 19 oraz linia kolejowa relacji Siedlce – Białystok. W skład gminy wchodzą 23 wsie. Platerów jest typową gmina rolniczą. Większość powierzchni zajmują użytki rolne, w tym sady owocowe. Tereny leśne stanowią ok. 22% powierzchni gminy. Naturalne zbiorniki wodna to przede wszystkim Bug wraz ze starorzeczem oraz rzeka Toczna.
Dominującym typem krajobrazu w gminie Platerów jest krajobraz rolniczy. Cechą charakterystyczną środowiska jest duże rozdrobnienie pól uprawnych oraz liczne zakrzewienia, pojedyncze drzewa lub kępy osiadłe na miedzach, przy drogach dojazdowych do pól i łąk, a także rozproszona zabudowa wiejska. Sprawia to, iż krajobraz gminy jest bardzo zróżnicowany, pozbawiony monotonii pól wielkoobszarowych.
Na terenie gminy funkcjonują 2 gimnazja, 5 szkół podstawowych i 2 przedszkola.
Sołectwa gminy: Chłopków, Chłopków-Kolonia, Czuchów, Czuchów-Pieńki, Falatycze, Górki, Hruszew, Hruszniew, Hruszniew-Kolonia, Kamianka, Kisielew, Lipno, Mężenin, Mężenin-Kolonia, Michałów, Myszkowice, Nowodomki, Ostromęczyn, Ostromęczyn-Kolonia, Platerów, Puczyce, Rusków, Zaborze.
Urząd gminy, 08-210 Platerów; ul. 3 Maja 5, tel. 83 357-84-47; faks 83 357-84-47
Strona internetowa gminy

Atrakcje okolicy

Gmina Platerów posiada unikalne walory przyrodnicze. Są tu duże obszary o naturalnej, nie zniszczonej działalnością człowieka przyrodzie i krajobrazie. Z tego względu północna część gminy została włączona w obręb Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Obejmuje on głównie tereny nadbużańskie wraz z kompleksami leśnymi. Z przyrodniczego punktu widzenia, najwyższą wartość przedstawiają tereny położone w dolinie Bugu. Występujące tu, nie spotykane gdzie indziej, fragmenty nadrzecznych łęgów wierzbowo- topolowych, olszowo- jesionowych i grądów, zbiorowiska łąkowe i murawowe, roślinność starorzeczy Bugu, mają naturalną fizjonomię i strukturę oraz bogaty skład florystyczny. Są to zbiorowiska unikatowe nie tylko w skali regionu. Dosyć dobrze zachowane są starorzecza, płaty łąk i muraw.
Dolina Bugu w obrębie gminy jest również bardzo interesująca pod względem faunistycznym, a szczególnie ornitologicznym. Występują tu rzadkie i zarazem typowe dla dolin rzecznych gatunki ptaków, m.in. rycyk, zimorodek, sieweczka rzeczna, czajka, dudek, płaskonos, krwawodziób, bocian czarny, bocian biały i wiele innych. Liczne pomniki przyrody potwierdzają wyjątkową szatę roślinną. Z myślą o propagowaniu walorów ziemi platerowskiej utworzono ścieżkę dydaktyczno-ekologiczno-rowerową, na której można prowadzić szereg zajęć interdyscyplinarnych oraz odwiedzać i podziwiać urokliwe miejsca.
Platerów i jego okolice to tereny południowego Podlasia, które niegdyś przechodziły z rąk do rąk. Najpierw były to ziemie Rusi Kijowskiej, następnie Litwy, a po Unii Lubelskiej- Polski. W tym ostatnim okresie stały się miejscem intensywnego osadnictwa. Jego naturalną granicą był Bug. Po lewej stronie rzeki miejsca dla siebie szukała szlachta mazowiecka, po prawej zaś dominowały nadal wpływy ruskie. O mozaice etniczno-religijnej tych okolic świadczy choćby rozmieszczenie parafii: Chlopkow - niegdyś prawosławna, później unicka, Górki - katolicka, Rusków - katolicka oraz w sąsiedztwie Sarnaki - katolicka, Łysów - niegdyś prawosławna, następnie unicka.
Zabytki historyczne, stanowiące obecnie atrakcję tego regionu, to przede wszystkim ukryte w zieleni parków dawne dwory, kościoły, rozsiane wśród łąk i pól kapliczki i przydrożne krzyże. Stanowią one ważny element historii a jednocześnie są malowniczym akcentem miejscowego krajobrazu.
 • Posiadłość dworska w Ruskowie - jej historia sięga XVI w. , gdy właścicielem był Rafał Oczko. Ówczesny drewniany dwór zastąpiono w 1646 r. istniejącym do dzisiaj okazałym murowanym. Z końcem XVIII w. posiadłość stała się własnością Budzyńskich, którzy przebudowali ją w stylu klasycystycznym. W XIX w. powstał ceglany mur, w który wbudowano istniejącą wcześniej kapliczkę Chrystusa Frasobliwego. W czasie wojny posiadłość zdewastowano, a od 1952 r. do dziś znajduje się tu szkoła podstawowa otoczona zabytkowym parkiem z licznym starodrzewem. Po kapitalnym remoncie i restauracji w latach 2003-2005 całość prezentuje się niezwykle okazale./li>
 • Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Ruskowie - pochodzi z roku 1646. Obok kościoła znajduje się dzwonnica z XVII w. wzniesiona na planie koła i zabytkowy cmentarz dawnych właścicieli majątku ruskowskiego.
 • Kościół p.w. Św. Izydora Oracza w Ruskowie - wybudowany w latach 1905-1908 na planie krzyża łacińskiego w stylu neogotyckim z bogatym wyposażeniem, którego liczne elementy ze względu na unikalne walory wpisano do rejestru zabytków.
 • Zespół pałacowo-parkowy w Hruszniewie - powstał na przełomie XVI i XVII w. Współczesny dwór pochodzi z I połowy XIX w. Zamieszkiwała go wówczas rodzina Podczaskich. W latach 1866-1939 należał do hrabiny Katarzyny Broel-Plater. Wtedy dwór przebudowano na pałac a majątek uprzemysłowiono. Po wojnie mieściło się tu PGR. Obecnie zespół hruszniewski składa się z parku o bogatej szacie roślinnej, pałacu który jest własnością prywatną, stawów, sadu, gorzelni oraz osady folwarcznej.
 • Kościół p.w. Wniebowzięcia NPM w Chłopkowie - obecny budynek powstał w 1880 r. Pierwotnie była to cerkiew prawosławna, później świątynia unicka, a od 1920 r. parafia rzymsko-katolicka.
 • Kościół p.w. Św. Wojciecha w Górkach wybudowany w XVI w. na planie prostokąta. Obok wznosi się dzwonnica z XVII/ XVIII w. Wiele elementów wyposażenia kościoła wpisano do rejestru zabytków.
Funkcję rekreacyjną pełni położona tuż nad Bugiem wieś Mężenin, gdzie w sąsiedztwie zabytkowego parku wyznaczono tereny pod budownictwo letniskowe. Nad Bugiem zorganizowano pole namiotowe i stanicę harcerską. Prężnie działa zespół folklorystyczny „Pasieka”, który stanowi jedną z wizytówek gminy. Do najważniejszych imprez kulturalno-oświatowych zaliczyć można:
 • Dni Platerowa
 • Nadbużańską Biesiadę Europejską
 • Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych im. Tadeusza Banasia
 • .

Usługi dla turystów

Noclegi:
 • Leśniczówka Kulikowo - Agroturystyka; telefon: 066 427-30-15, m. Rzewuszki
 • Ostromęczyn Kolonia 39, 08-210 Platerów, woj. mazowieckie
  tel. (083) 357 96 72, kom. 505 104 786; e-mail: ostromeczyn@o2.pl
  tel./fax: (083) 357 96 72 uwaldka.pl Agroturystyka U Waldka Lucyna i Waldemar Bielak;
  położone na wschodzie woj. mazowieckiego w otulinie Parku Krajobrazowego, niedaleko rzeki Bug i Toczna. Okolica malownicza dużo lasów, łąk, pól i zabytków. Na miejscu dużo atrakcji zarówno dla dorosłych jak i dzieci. W gospodarstwie konie, kuce do jazdy wierzchem i w zaprzęgu, kozie mleko oraz domowe przysmaki. Staw do wędkowania, rowery, narty i trasy dla nich. Dla gości trzy altany, grill, ognisko, góra widokowa, parking, oraz boisko i plac zabaw dla dzieci. Czynne cały rok, ilość pokoi - 3, ilość miejsc noclegowych - 9
 • Gastronomia: Bar - Stacja Paliw FHU MIGO-BENZ; Michał Paweł Golec
  Ostromęczyn Kol. 43;
 • Bar "OAZA" Platerów, ul. 3 Maja 11, Sylwia Skolimowska

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ul. Warszawska 51 lok. 7
17-312 Drohiczyn, woj. Podlaskie